โทรทัศน์ | Television
เครื่องเสียง | Audio/Video
กล้องดิจิตอล | Camera
เครื่องซักผ้า | Washing
ตู้เย็น/ตู้แช่ | Refrigerator
เครื่องปรับอากาศ | Air
เครื่องใช้ในบ้าน | Appliance

ความเป็นบรรษัทบริบาล | CSR

บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อเป็นบริษัทที่อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน สร้างความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมๆ กัน ด้วยการยึดถือหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม สร้างความเป็นธรรมและสุจริต ด้วยลำดับ 5 ประการ ดังนี้


ระดับ 1 Mandatory Level:

ข้อกำหนดตามกฎหมาย ด้วยการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายเเรงงาน, การจ่ายชำระภาษี เป็นต้น


ระดับ 2 Elementary Level:

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ด้วยคำนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดของธุรกิจและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำไรที่ได้นั้นต้องไม่ใช่กำไรที่เกิดจากการเบียดเบียนสังคมแต่อย่างใด


ระดับ 3 Preemptive Level:

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและมีความใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคม โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ


ระดับ 4 Voluntary Level:

ความสมัครใจ ด้วยการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ


ระดับ 5 Intently Level:

ความตั้งมั่น ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม สร้างผลตอบแทนต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ทุกคนในองค์กร


ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้เรายืนหยัดและเติบโตมาได้กว่า 20 ปี อยู่คู่กับคนจังหวัดระยองและจันทบุรีมาอย่างยาวนานคู่กับสโลแกน "มุ่งมั่นพัฒนา ให้สิ่งที่ดีกว่า แทนค่าคำขอบคุณ"


กิจกรรมทางสังคม | Social Activities

"มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อำเภอแกลง" เป็นมูลนิธิช่วยเหลือสังคมที่บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัดให้การสนับสนุนเป็นหลัก โดยมีคุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานบริษัท ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ ด้วย และสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทมีส่วนช่วยเหลือในการดำเนินกิจการต่างๆ ของมูลนิธิตามความสมัครใจ โดยมูลนิธิฯ มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะทางบ้านยากจน แขดแคลนทุนทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษา ซึ่งมูลนิธิฯ จะคัดเลือกและให้การช่วยเหลือทั้งแบบรายครั้ง และสนับสนุนจนจบการศึกษาขั้นสูงสุด


ติดตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.kpsf.or.th


"กิจกรรมรณรงค์ลดมลภาวะ ลดพลังงาน ลดการสร้างภาวะโลกร้อน" เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติในที่ทำงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งพนักงานและลูกค้า ด้วยขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ในการทำงาน เช่นการลดใช้กระดาษ ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดขนาดของใบเสร็จรับเงิน และวัสดุสิ้นเปลือง และเน้นการทำงานผ่านข้อมูลดิจิตอลเป็นหลัก นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวมาหมุนเวียนใหม่ หรือการประหยัดน้ำและไฟฟ้า เน้นการออกแบบอาคารให้มีแสงสว่างเข้าถึง นอกจากนี้ยังมีบริการกำจัดขยะประเภทพลาสติก โฟม และกล่องลังที่เกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งสินค้า เพื่อนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อไป


ป้ายรณรงค์ที่ติดในทุกสาขา และขออภัยหากมีขั้นตอนใดที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกอย่างเคย